Strona główna / Český

Are you planning to expend your business to Poland or any other European Union country?

Národní institut obchodní kontroly (polsky: Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej – KIKB) byl založen [v Polsku] s cílem poskytovat podporu a pomoc soukromým podnikatelům při zavádění interních řešení a postupů, které by mohly být užitečné v případě daňových kontrol prováděných polskou Národní daňovou správou, jakož i celními a daňovými službami dalších zemí Evropské unie.

KIKB je instituce, jejímž účelem je definovat a zavést do polského a evropského daňového systému koncept „obchodní kontroly“, o níž se zmiňuje Směrnice Rady 2010/45/EU [kterou se mění Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty] ve vztahu k předpisům týkajících se fakturace.

Tato směrnice zavazuje každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost k zajištění pravosti původu, spolehlivosti obsahu a čitelnosti faktur. Toho lze dosáhnout zavedením jakékoli obchodní kontroly, která vytvoří spolehlivý [snadno sledovatelný] vztah mezi fakturou s DPH a dodáním zboží nebo služeb. Odborníci KIKB mají rozsáhlé zkušenosti a kompetence v oblasti daňových kontrol a jsou připraveni využít své znalosti ve prospěch svých klientů. Pokud si jako svého partnera v podnikání zvolíte KIKB, naši dobře připravení odborníci jsou připraveni poskytnout podporu a přípravu pro vaše podniky na míru šitá řešení, která mohou být použita v případě jakýchkoli problémů s daňovými správami.

Komunikát č. 1: Programová rada NIOK

Jednajíc na základě statutu Programové rady Národního institutu pro obchodní kontrolu (dále jen „NIOK”), z obavy o dobro podnikatelů a s přihlédnutím k obecnému národnímu a evropskému zájmu jako jednoty zásad, pravidel a hodnot, při respektování obecné zásady daně z přidané hodnoty (DPH), tj. práva podnikatelů (daňových poplatníků) k odpočtu DPH určitým a neomezeným způsobem, Programová rada NIOK schválila 12. ledna 2020 dokument s názvem „STANDARD OBCHODNÍ KONTROLY NIOK JAKO STANDARD PRO ŘÍZENÍ DAŇOVÉHO RIZIKA V EKONOMICKÝCH PROCESECH V OBLASTI DPH“ jakožto „cestovní mapu” pro podnikatele při řízení daňových rizik v ekonomických procesech.

Předseda Programové rady NIOK
Leszek Wieciech

Memorandum

Podstatou daňových přiznání daňových poplatníků je výpočet správné výše a včasné plnění daňových povinností v souladu s ustanoveními daňových předpisů. Plnění těchto povinností  vždy zátěží pro podnikatele (poplatníka), bez ohledu na zvolenou organizační formu, protože je povinen vypočítat si daňovou povinnost sám. Samotná ekonomická aktivita je založena na ekonomickém riziku. Riziko je definováno jako možnost události, která nepříznivě ovlivní dosažení cílů a záměrů společnosti. Není možné ani účelné snížit riziko a nejistotu na nulu. Je však možné řídit riziko, včetně daňového rizika spojeného s transakcí.

Postupy implementované v podniku, které definují koordinované akce, jež provádí jak nejvyšší vedení účetní jednotky, tak zaměstnanci, prostřednictvím vhodné dokumentace, identifikace a hodnocení rizik a stanovení adekvátních reakcí na rizika, zvyšují pravděpodobnost jeho snížení, a tím i dosažení cílů společnosti a plnění úkolů. Vzhledem k tomu, že se řízení daňového rizika souvisejícího s transakcí sestává z mnoha vzájemně se prostupujících a závislých prvků, lze jej nazvat systémem.

V předloženém standardu bude proto koncept řízení daňového rizika souvisejícího s transakcemi zaměňován s pojmem systém obchodní kontroly. Tyto pokyny naznačují, jak by měl být implementovaný „systém obchodní kontroly” zdokumentován v podniku. Pokyny Programové rady NIOK pro systém obchodní kontroly odkazují na problematiku vhodné dokumentace, kontroly, komunikace a výměny informací, jakož i na monitorování a hodnocení v oblasti řízení daňových rizik souvisejících s transakcemi.

Pokyny také popisují role osob podílejících se na fungování systému a zejména definují úkoly interního auditu. Základní podmínkou účinnosti jakéhokoli systému řízení rizik je jeho přizpůsobení organizaci, proto by implementovaný systém měl brát v úvahu rozsah, typ, rozsah a specifičnost obchodní činnosti.