Strona główna / Karta Rozpoznania Klienta dla potrzeb opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Biznesowej

Karta Rozpoznania Klienta dla potrzeb opracowania i wdrożenia
Systemu Kontroli Biznesowej

Oświadczenie o zachowaniu poufności

 1. KIKB zobowiązuje się, z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z Podmiotem wysyłającym Kartę Rozpoznania Klienta dla potrzeb opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Biznesowej, do zachowania w poufności wszelkich informacji i wiedzy, jak również wszelkich dokumentów, ujawnionych lub przekazanych przez Podmiot wnioskujący lub przez jego doradców, pracowników, współpracowników, członków organów, wykonawców, doradców prawnych, podmioty z nimi powiązane lub przez nie kontrolowane lub inne podmioty z nimi związane, umową lub w jakikolwiek inny sposób, zarówno przed rozpoczęciem z Podmiotem wysyłającym Kartę Rozpoznania Klienta dla potrzeb opracowania i wdrożenia
  Systemu Kontroli Biznesowej, jak i po jej podjęciu, które: 
 • dotyczą Współpracy lub Podmiotu wnioskującego oraz jego działalności, w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, know-how handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej wykonawców, klientów, strategii, personelu i spraw finansowych lub przyszłych planów lub perspektyw, oraz
 • które nie zostały podane do publicznej wiadomości, oraz
 • które KIKB uzyskał lub które staną się mu znane w toku współpracy lub w związku z nią, także przed podjęciem Współpracy, niezależnie od tego, czy informacje te są w formie pisemnej, ustnej czy w jakiejkolwiek innej formie, jak również niezależnie od tego, czy informacje te, wiedza lub dokumenty są wyraźnie oznaczone jako poufne . Informacją Poufną są również warunki potencjalnej umowy dotyczącej Współpracy.
 1. Informacje poufne ujawniane przez Podmiot wnioskujący w toku lub związku ze Współpracą, w tym także przed podjęciem Współpracy lub do których KIKB miał dostęp w związku ze Współpracą, będą wykorzystywane przez KIKB wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym z zawarciem przez Strony potencjalnej umowy dotyczącej Współpracy lub w zakresie bezpośrednio związanym z prowadzoną Współpracą.
 2. KIKB nie jest upoważniony do ujawniania w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych osobom trzecim ani do wykorzystywania Informacji Poufnych w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej prowadzonej na rzecz innych osób. KIKB zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Informacji Poufnych na rzecz osób trzecich, w szczególności na rzecz obecnych, przyszłych zleceniodawców oraz ich klientów, wykonawców, itp., podmiotów obecnie i w przyszłości współpracujących z KIKB, lub z którymi osoby pracujące dla KIKB w jakikolwiek sposób współpracują (prowadzą doradztwo, są reprezentantami., itp.).
 3. KIKB zobowiązuje się do niezatrzymywania, nieprzechowywania oraz nieprzekazywania osobom trzecim jakiejkolwiek dokumentacji (w tym kopii) lub informacji utrwalonych na innych nośnikach, zawierających Informacje poufne. Informacje poufne powinny być zwrócone Podmiotowi wnioskującemu lub osobie przez niego upoważnionej na każde jej żądanie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia Współpracy lub otrzymania wezwania do ich zwrócenia wyrażonego przez Podmiot wnioskujący na piśmie.

Klauzula informacyjna

Dla osoby wprowadzającej Kartę Rozpoznania Klienta dla potrzeb opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Biznesowej w imieniu podmiotu wnioskującego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp z o.o., ul. Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: sekretariat@kikb.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy Karty Rozpoznania Klienta dla potrzeb opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Biznesowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy;
 10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.