Strona główna / System Kontroli biznesowej

System Kontroli Biznesowej

Skuteczny sposób zabezpieczenia firmy przed uwikłaniem w przestępstwa podatkowe i odmową zwrotu podatku VAT!

System Kontroli Biznesowej został opracowany przez zespół specjalistów z Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej na podstawie wytycznych i zaleceń Komisji Europejskiej (DG TAXUD) oraz na podstawie Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych opracowanej przez Ministerstwo Finansów.

Wdrożony w organizacji System Kontroli Biznesowej ogranicza ryzyko podatkowe i straty związane z nieuczciwym kontrahentem i chroni przed wplątaniem w oszustwa podatkowe i zapewnia  bezpieczeństwo ekonomiczne transakcji.

Do Państwa dyspozycji są nasi doświadczeni eksperci i specjaliści ds. kontroli biznesowej. Nasi pracownicy to nie tylko doświadczony zespół fachowców-ekspertów, ale również profesjonalni pełnomocnicy, reprezentujący klientów przed organami podatkowymi i sądami. Są wśród nas także biegli rewidenci oraz biegły sądowy w zakresie podatku VAT i akcyzy.

Wypowiedź Sędziego Adama Bącala na jednym z paneli, mówiący o tym, że: „…Procedury Kontroli Biznesowej dobrane do skali, rodzaju, zakresu działania przedsiębiorstwa (racjonalne) chronić będą przedsiębiorstwo w 80% przed wplątaniem w oszustwo VAT. Jednak to 20% związane z tym czy wdrożone procedury będą rzeczywiście przestrzegane (stosowane), decydować będzie o skuteczności Systemu Kontroli Biznesowej…*” – to jednoznaczny „drogowskaz” dla przedsiębiorców.

*Wrocław, dnia 25-26 maja 2018r. Konferencja „Skuteczne Państwo a rola przedsiębiorcy”

Korzyści wdrożenia Systemu Kontroli Biznesowej

Skuteczny sposób zabezpieczenia firmy przed uwikłaniem w przestępstwa podatkowe i odmową zwrotu podatku VAT!

 1. Tworzy należytą staranność kupiecką, co skutkuje wzmocnieniem prawa Przedsiębiorcy do odliczenia podatku VAT,
 2. Ogranicza ryzyko wplątania w oszustwo podatkowe,
 3. Przyspiesza uzyskanie zwrotu podatku VAT,
 4. Ogranicza możliwości przyjęcia pustych faktur lub pozornych,
 5. Ogranicza możliwości wplątania lub uwikłania przedsiębiorstwa w karuzelę podatkową,
 6. Uwiarygodnianie transakcji zakupów, co umożliwia zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów,
 7. Dostarczanie większej wiedzy o kontrahencie poprzez jego weryfikację,
 8. Ogranicza odpowiedzialność osobistą – karną i karną skarbową od zarzutu świadomego udziału w oszustwie podatkowym,
 9. Ograniczenie odpowiedzialności osobistej rady nadzorczej od zarzutu godzenia się na wystąpienie czynów niedozwolonych,
 10. Ogranicza możliwości wystąpienia niespodziewanych strat finansowych i wizerunkowych oraz utraty reputacji,
 11. Wzmacnia bezpieczeństwo ekonomiczne transakcji handlowych,
 12. Uwiarygadnia przedsiębiorcę jako wykonawcę bezpiecznego w zamówieniach publicznych (przetargi).

Zakres prac związanych z wdrożeniem Systemu

 1. Rozpoznanie procesów wewnętrznych (dotyczących przepływu faktur VAT i dokumentów powiązanych).
 2.  Analiza procesów podatkowych przedsiębiorstwa.
 3. Analiza użytkowanych systemów informatycznych, w tym m.in.: finansowo-księgowych, sprzedażowych, CRM, w zakresie zbieranych danych o kontrahentach.
 4. Opracowanie proponowanych procedur wewnętrznych Systemu Kontroli Biznesowej dostosowanych do zakresu działalności Podmiotu.
 5. Konsultacje z zarządem przedsiębiorstwa w zakresie proponowanych procedur Systemu Kontroli Biznesowej.
 6. Przedstawienie zarządowi procedur Systemu Kontroli Biznesowej w formie pisemnych procedur, celem wprowadzenia ich do stosowania.

Wdrożenie opracowanego SKB, w tym;

 1. Zapoznanie i przeszkolenie wszystkich pracowników odpowiedzialnych za proces (zakupu, magazynu, logistyki, sprzedaży, księgowości) z procedurami Systemu Kontroli Biznesowej.
 2. Warsztaty dla pracowników.
 3. Przeszkolenie i zapoznanie kadry kierowniczej z procedurami wdrożonego Systemu Kontroli Biznesowej.
 1. Weryfikacja nowych i monitoring dotychczasowych kontrahentów.
 2. Wsparcie merytoryczne, doradztwo prawne, reprezentacja przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej KAS.
 3. Okresowy audyt wdrożonego Systemu Kontroli Biznesowej, celem sprawdzenia jego rzeczywistego wykorzystywania i stosowania przez odpowiedzialnych pracowników.

Geneza powstania Systemu Kontroli Biznesowej

Sankcje w przypadku niestosowania Kontroli Biznesowej

Kontrole biznesowe wprowadzone zostały do polskiego systemu prawnego – przepisem art. 106m ustawy o VAT. i obowiązują od 1 stycznia 2014r. Tylko w 2016r. Zgodnie z tym przepisem autentyczność pochodzenia, rzetelność treści faktur oraz czytelność faktur można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Sądy Administracyjne wydały w 2016r. ponad 2.500 wyroków rozstrzygających spory Fiskusa z podatnikiem, na korzyść Fiskusa, w związku z brakiem należytej staranności i dobrej wiary po stronie podatnika.

Realne ryzyko zapłaty sankcji VAT

Udział w łańcuchu dostaw towarem pochodzącym z tzw. karuzeli podatkowej lub zakup towaru od kontrahenta, który nie zapłaci podatku VAT, powoduje, rygorystyczną ocenę takiej transakcji przez fiskusa. Fiskus podczas swoich kontroli bada świadomość podatnika i jego udziału w oszustwie podatkowym i ocenia jego należytą staranność kupiecką. Brak należytej staranności podatnika powoduje, że fiskus, nakłada na podatnika sankcję z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT i odmawia mu prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT lub też transakcje uznaje za fikcyjne – i nakłada sankcję z art. 108 ustawy o VAT. Skutkiem takiego działania podatnik, musi wpłacić do Skarbu Państwa podatek VAT niejako „za kontrahenta” z tytułu solidarnej z nim odpowiedzialności.

Ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej z KKS

Odpowiedzialność karna skarbowa. Przewidują ją art. 56 i art. 76 kks – zagrożony wysoką karą grzywny oraz karą pozbawienia wolności albo obiema karami łącznie. Odpowiedzialność karna skarbowa wiąże się, w takim przypadku z podaniem nieprawdy w deklaracji VAT-7 złożonej do urzędu skarbowego, co do wielkości podatku VAT do zapłaty lub do zwrotu na rachunek podatnika. W sytuacji, kiedy podczas kontroli fiskus uzna, że podatnik zakupił towar od tzw. znikającego podatnika lub też towar pochodził z udziału w tzw. karuzeli podatkowej, a podatnik nie wykaże się należytą starannością fiskus odmawia podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupu towaru lub usług.

Ryzyko odpowiedzialności karnej z KK

Organy ścigania mogą prowadzić także szczególne postępowanie karne (z art. 270a kk – zagrożone karą pozbawienia wolności § 1 od 6 m/cy do 8 lat lub § 2 od 3 lat do 15 lat lub „zbrodnia VAT” – kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności w sytuacji uszczuplenia kwoty VAT ponad 10 mln zł.). Posłużenie się fikcyjnymi fakturami lub podrobionymi czy przerobionymi – zawsze obciąża podatnika. W przypadku podmiotów typu spółka akcyjna, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy gmina – osobami reprezentującymi podatnika są członkowie ich zarządu, kierownik jednostki.

Aprobata fiskusa dla Systemu Kontroli Biznesowej

Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów z uznaniem i aprobatą przyjmuje działania KIKB wspierające podatnika, które uszczelniają lukę VAT, co jest korzyścią dla budżetu państwa i ograniczają ryzyko podatkowe i straty u podatników. Należyta staranność i dobra wiara podatnika jako skutek wdrożonych procedur kontroli biznesowej uwiarygadnia podatnika, jako wiarygodnego podatkowo przedsiębiorcę (AETO), podobnie jak europejski system AEO.