Strona główna / Rada programowa KIKB

Rada Programowa KIKB

Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej, którego misją jest wspieranie przedsiębiorców w szeroko rozumianej sferze podatkowej, szczególnie w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych ze Skarbem Państwa. Zgodnie ze statutem Rada Programowa jest miejscem  „wykuwania” się idei,  poglądów i stanowisk prezentowanych przez Instytut w tym zakresie. 12 stycznia 2020 r.  Rada Programowa zatwierdziła opracowany przez ekspertów Instytutu dokument pt. Standard Kontroli Biznesowej – Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym w Procesach Gospodarczych. Dokument ten zawiera wytyczne dla przedsiębiorców (podatników) w zakresie opracowania mechanizmu identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku VAT i akcyzy.  Rada Programowa dba o tworzenie warunków do realizacji tej idei poprzez współpracę z przedsiębiorcami, ich stowarzyszeniami, światem nauki, izbami zawodowymi (biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów, ekspertów od zarządzania i finansów) oraz organami władzy publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej. Propagowanie idei kontroli biznesowej i jej rozwój, a także rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców postawy autoryzowanego podatnika, który wdraża w przedsiębiorstwie procedury kontroli biznesowej zgodne ze Standardem KB, jest nie tylko prestiżowym celem Instytutu, ma on także wymiar pro państwowy. Samo uszczelnianie się firm na oszustwa podatkowe ma na celu zwiększenie wpływów podatkowych do Skarbu Państwa i ograniczanie szarej strefy zaburzającej reguły uczciwej konkurencji, a przez to wzrost bezpieczeństwa ekonomicznego kraju i pośrednio finansów Unii Europejskiej.

Główne zadania Rady Programowej

  1. Propagowanie idei i upowszechnianie procedur Kontroli Biznesowej oraz Standardu KB – Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym w Procesach Gospodarczych oraz rozwój procedur i Standardu.
  2. Opiniowanie tematów i jakość szkoleń prowadzonych przez ekspertów Instytutu.
  3. Opiniowanie i wsparcie procesu organizacji  szkoleń, spotkań, konferencji, kongresów, a także współpracy ze stowarzyszeniami gospodarczymi, uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi, unijnymi i zagranicznymi, a także współpraca z samorządami zawodowymi kwalifikowanych grup doradczych w zakresie procedur KB oraz Standardu KB.
  4. Wyrażanie stanowisk i opinii w innych sprawach będących w zainteresowaniu Rady.

Skład Rady Programowej KIKB

Dr hab. prof. nadzw. Beata Jeżyńska Prodziekan wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Radca prawny obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych (prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy). Redaktor Naczelny Studia Iuridica Lublinensia. Członek Rady Programowej Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Członek Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Ekspert Sejmu i Senatu RP – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

dr hab. prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Adam Hołub Ekspert KIKB

Autor monografii oraz licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z wyszczególnieniem ekstremizmu, radykalizmu i terroryzmu. W obszarze badawczym znajduje się także problematyka związana z korupcją w perspektywie historycznej i współczesnej. Kierownik i wykonawca w projektach badawczych NCN i NCBiR. Członek redakcji czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia”. Członek Rady Naukowej fundacji IPSO ORDO. Członek rad naukowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz ich organów zarządzających. Pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, TWP w Warszawie.

Leszek Wieciech Doradca Zarządu KIKB

Doświadczony ekspert w obszarze Public Affairs, były dyplomata. Członek Rady Programowej United Nations Global Compact Polska. W latach 2009-2019 Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zaangażowany m.in. w działania na rzecz eliminacji szarej strefy w obrocie paliwami. W przeszłości m.in. członek Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, członek Rady Konsultacyjnej ds. handlu i usług przy Ministrze Gospodarki, członek zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki przy Ministrze Gospodarki. Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce.