Weryfikacja kontrahenta źródłem zabezpieczenia biznesu

Propagowanie należytej staranności w biznesie to jedno z głównych działań Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej. Choć przepisy prawa nie definiują wprost, na czym polega ten obowiązek, to skarbówka ściśle go egzekwuje i bezwzględnie wymaga jego spełnienia na każdej płaszczyźnie prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczym warunkiem dochowania należytej staranności jest rzetelna weryfikacja kontrahentów, a więc dokładne sprawdzenie zakresu działalności danej firmy oraz warunków dokonywanych transakcji. Istotne jest, aby dokonywać weryfikacji nie tylko przed transakcją, czyli zanim dojdzie do jej zawarcia, lecz także po jej zrealizowaniu. Dzięki temu przedsiębiorca zdobywa podstawowe informacje o kontrahencie (adres siedziby, skład zarządu, data rozpoczęcia działalności itp.) oraz dowiaduje się, czy jest on zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także czy posiada status czynnego podatnika VAT. Ponadto przedsiębiorca uzyskuje wiedzę co do aktualnych powiązań kapitałowych zarządu całej spółki oraz wymaganych koncesji i zezwoleń.  Decyzję, czy warto rozpocząć współpracę z danym kontrahentem, przedsiębiorca powinien podjąć dopiero po jego rzetelnej weryfikacji. W ten sposób nie ryzykuje utraty prawa do odliczenia podatku VAT, którego nie rozliczy nieuczciwy kontrahent. Obecne regulacje prawne w tym zakresie wciąż pozostają nieprecyzyjne, brak jest też wiążących interpretacji i jasnych objaśnień. Warto dodać, że przepisy nie gwarantują bezpieczeństwa podatnika, jednocześnie przewidując surowe kary za różne  błędy, zaniechania czy też niedopatrzenia.