Strona główna / Regulamin

Regulamin

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123) Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Siennej 93, lokal 35, NIP: 5272839989, KRS: 0000720221, REGON: 36955056500000 ustanawia niniejszy Regulamin:

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (KIKB) i jest dostępny na stronie internetowej www.kikb.pl i zostaje udostępniony każdemu Użytkownikowi bezpłatnie.
 2.  Każdy kto zaakceptuje zasady Regulaminu i Polityki prywatności staje się Użytkownikiem platformy szkoleniowej.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi ofertę szkoleniową i umożliwia zakup usługi i realizację programu szkoleniowego zgodnie z ofertą.
 4. Usługobiorca ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach zakupionej usługi jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o.
 5. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści udostępnionych przez Usługodawcę, materiałów w dowolnym formacie tekstowym, graficznym, audio i wideo, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej Sp. z o.o.
 6. Wszelkie treści w dowolnym formacie tekstowym, graficznym, audio i wideo udostępniane w ramach zakupionej usługi – odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie treści usługi mają charakter tajny. Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści zamieszonych na platformie przez Usługobiorcę w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Usługobiorcę, który zachowania takie realizuje.
 7. Zważywszy na ochronę przysługujących Krajowemu Instytutowi Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. praw autorskich, Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w ramach zakupionej usługi oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie usuwał informacji z treści umieszczonych w ramach zakupionej usługi o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.
 9. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§2 Rejestracja

 1. Każdy Użytkownik w celu zakupienia usługi musi zaakceptować Regulamin, wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować wymagane zgody.
 2. W celu zarejestrowania na platformie szkoleniowej Użytkownik będący osobą prawną musi podać swoje dane: Numer Identyfikacji Podatkowej, adres prowadzenia stałej działalności gospodarczej, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres prowadzenia stałej działalności gospodarczej oraz adresy elektroniczne. Użytkownik będący osobą fizyczną, w celu zarejestrowania się na platformie musi podać następujące dane: imię i nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres stałego miejsca zamieszkania) oraz adres aktywnej poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania aktywnej poczty e-mail.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych osób trzecich lub niezgodnych z prawdą na zasadach obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownik rejestrujący się na Platformie uzyska własny login zabezpieczony jego własnym hasłem i jest zobowiązany strzec tych danych przed osobami trzecimi.

§3 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z usług szkoleniowych wymaga od Usługobiorcy posiadania odpowiednio skonfigurowanego sprzętu (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci internetowej oraz odpowiedniego oprogramowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Utrudnienia korzystania z usług szkoleniowych przez Usługobiorcę za pomocą sprzętu i oprogramowania nie spełniającego minimalnych wymogów technicznych,
 • Utrudnienia z korzystania z usług szkoleniowych wynikające z wadliwego działania sprzętu, oprogramowania i łącza internetowego posiadanego przez Usługobiorcę.
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz do niepodejmowania działań, które mogłyby spowodować wadliwe działania platformy oraz zakłócenia dostępu do usług innym Użytkownikom.
 2. Usługodawca może czasowo lub definitywnie zablokować/usunąć konta Użytkowników nie przestrzegających zasad Regulaminu.

§ 4 Przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Przedmiotem usługi świadczonej drogą elektroniczną jest udostępnienie przez Usługodawcę Usługobiorcy materiałów szkoleniowych na platformie szkoleniowej drogą elektroniczną.
 2. Usługa jest realizowana poprzez umożliwienie Uslugobiorcy dostępu do usługi za pośrednictwem platformy szkoleniowej na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.panel.kikb.pl.

§5 Zawarcie umowy i realizacja usługi

 1. Umowa sprzedaży usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony w chwili dokonania płatności za usługę. Za złożenie zamówienia uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.panel.kikb.pl i dokonanie płatności online.
 2. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych umożliwiających wystawienie faktury VAT.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożonego przez Użytkownika zamówienia.
 5. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy materiały szkoleniowe drogą elektroniczną będące przedmiotem umowy na okres 12 miesięcy od daty otrzymania zapłaty.
 6. Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Usługodawcy wpłaty odpowiadającej wysokości ceny usługi.
 7. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Usługodawca informuje Użytkownika elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji usługi.

§6. Zasady odstąpienie od umowy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Usługobiorcę. Informacja o odstąpieniu od umowy i przyczynach braku realizacji zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu.
 2. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usługi, jeżeli okoliczności wskazują na to że :
 • usługa może zostać wykorzystana niezgodnie z obowiązującym prawem bądź na szkodę Usługodawcy,
 • Usługobiorca może wykorzystać materiały szkoleniowe do celów, które przyniosą mu korzyści materialne bez wcześniejszego uzgodnienia z Usługodawcą,
 • usługa może zostać użyta przez Usługobiorcę na szkodę Usługodawcy, bądź innych Usługobiorców,
 • treści udostępnione w ramach usługi mogą zostać odpłatnie udostępnione innym osobom trzecim.
 1. Zamówienie można odwołać za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@kikb.pl, o tytule: „Odwołanie zamówienia usługi [Nazwa usługi]”, wskazując odpowiednią nazwę usługi.
 2. Usługodawca nie odpowiada za nieotrzymanie przez Usługobiorcę produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w tym w szczególności w sytuacji, gdy wiadomość e-mail Usługodawcy zawierająca zakupiony produkt zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Usługobiorcy z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Usługobiorca.
 3. Usługobiorca nie ma prawa udostępniać treści materiałów udostępnionych mu przez Usługodawcę w ramach umowy sprzedaży innym osobom.
 4. W przypadku uzyskania dostępu do materiałów w dowolnym formacie tekstowym, graficznym, audio i wideo, uważa się usługę za zrealizowaną. Podstawą do ustalenia, czy materiał w dowolnym formacie tekstowym, graficznym, audio i wideo został prawidłowo udostępniony jest zapis w systemie informatycznym Usługodawcy.

§7 Reklamacje

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Krajowym Instytutem Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@kikb.pl. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, w wiadomości e-mail prosimy o wskazanie: danych Usługobiorcy, daty wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia, dokładnego opisu i powódu reklamacji, a także prosimy o zatytuowanie wiadomości: „Reklamacja usługi”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.kikb.pl. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą udostępnienia materiałów szkoleniowych Usługobiorcy lub po upływie czasu zgodnie z harmonogramem i opisem usługi, który wyznaczać będzie limit czasu niezbędny na dane szkolenie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji usług spowodowanych czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy, w tym czynnikami zależnymi od Usługobiorcy, osób trzecich lub działania siły wyższej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy usług realizowanych. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych usług z oferty dostępnej na platformie szkoleniowej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, jak również zasad zakupu usług opisanych na stronie internetowej Usługodawcy. Zmiany te nie dotyczą usług, których realizacja została rozpoczęta przed opublikowaniem zmian na stronie internetowej Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące odpowiednie przepisy prawne.
 6. Wszelkie kwestie sporne strony będą rozwiązywać na drodze negocjacji i/lub postępowania mediacyjnego. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie uda się osiągnąć porozumienia, w ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 7. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z momentem publikacji.